گزینه “تست از کاربر” به منظور این است که کاربر قصد دارد از خود تست بگیرد و گزینه “تست از فرد آشنا” به منظور تست دادن به جای افرادی است که توانایی این کار را ندارند. (دقت داشته باشید برای استفاده از “تست از فرد آشنا” لازم است شناخت نسبتا خوبی از فرد مورد نظر داشته باشید.)